Kulturstigen Sörfjärden


Kulturstigen  


Kulturstigen invigdes 2012 efter ett arbete med att dokumentera platser längs en tänkbar gångväg runt de centrala delarna av Sörfjärden. Flera andra platser fanns med i början av projektet, exempelvis Klockar-Jantes sten, Gruvberget och Krutkällaren, men de fick plockas bort för att få en lämplig och lagom lång sträckning på stigen.

Efter stigen finns informationstavlor med numrering som är lika den i listan nedan. På två ställen, vid masugnsruinen och på ”Torget”, finns enkla kartor för att kunna följa stigen. Stigen är dessutom uppskyltad på vissa ställen. En broschyr med tryckt information finns att köpa på flera språk via Nordanstigs turism.


Den 24 november 2010 träffades några intresserade på Gnarpsviljan för att diskutera möjligheten att lyfta fram kulturvärden i Sörfjärden med omnejd. Sven Norman, som var den samlande kraften, hade annonserat att samtliga intresserade kunde möta upp eller kontakta honom för tips och inspiration för det kommande arbetet. Det bestämdes att de som var intresserade startade upp en studiecirkel i Gnarps hembygds- och fornminnesförenings regi, för att skapa en lista över de platser och företeelser som kunde vara lämpliga att visa upp.

Den 10 januari 2011 startade studiecirkelgruppen upp med att bestämma vilka aktiviteter gruppen skulle koncentrera sig på. Efter det träffades gruppen ett trettiotal gånger och hjälptes åt att sammanställa fakta; ta kontakt med kommun, länsstyrelse, länsmuséet och andra myndigheter; skapade broschyrer, skyltar och annonser till Kulturstigen; hade kontakt med lokalbefolkning och övriga markägare; märkte upp platser efter Kulturstigen; sökte bidrag för olika bitar av projektet samt hade trevliga möten i Gnarpsviljan eller på plats i Sörfjärden.

Studiecirkelarbetet finns också dokumenterat här, på Sven Normans blogg "Natur och Kultur i Nordanstig"

GNARPS SIGILL

Fotografi taget vid kulturstigens invigning den första juli 2012.Sven Norman håller tal och förklarar syftet med studiecirkeln i allmänhet och Kulturstigen i synnerhet.

Litteraturhänvisningar och tips för vidare läsning om SörfjärdenArkiv för Norrländsk Hembygdsforskning 1928-1929

Gösta Bucht, Henry Littmarck, Herman Geijer. Ludvig Nordström m fl

Föreningen för Norrländsk Hembygdsforskning, 1929

Bok


Gefle fiskerskaps fångstfärder norrut i gångna tider II; N J Ekdahls norrländska resor och samlingar 1827-1830 mm

Arkiv- och föreningsinventering i Nordanstigs kommun. Del 1.

Ulla Sundin

Folkrörelsernas arkiv i Gävleborg; 1986

Bok

Förord; Kartor; Historisk-Geografisk bakgrund; Litteratur; Arkiv- och föreningsinventering i Nordanstigs kommun; Sorteringsordning; Förkortningar; Arbetstagarorganisationer; Freds- och försvarsorganisationer; Frilufts- och naturvårdsorganisationer; Humanitära organisationer; Idrott- och sportorganisationer; Kulturella organisationer; Kvinnoorganisationer; Nykterhetsorganisationer.


Arkiv- och föreningsinventering i Nordanstigs kommun. Del 2.

Ulla Sundin

Folkrörelsernas arkiv i Gävleborg; 1986

Bok

Politiska organisationer; Religiösa organisationer; Studieorganisationer; Ungdomsorganisationer; Vägföreningar; Övriga organisationer; Föreningar där säkra belägg saknas.


Betänkande II angående åtgärder för underlättande av vintertrafiken utmed norrlandskusten och på de norrländska hamnarna

Vilhelm Linder, Sven Lübeck. P.G. Hörnell m.fl.

Vintersjöfartskom-mittén för Norrland, 1919

Häfte

Med karta.


Bilarna i Nordanstig 1922-1926

Rolf Nilsson

Häften

 

Bilarna i Nordanstig 1958 (Bilkalendern 1958)

Rolf Nilsson

Häften


Bilar, lastbilar och bussar.

Blad ur Gnarps sockens historia

Olof Abraham Humble

Bok

Innehåll; Ur arkivets äldsta böcker, spridda anteckningar; Diverse; mm


Dagbok öfwer en resa genom Norrland 1758

Abraham Abrahamsson Hülphers

LTs förlag

Bok

 

En jordemoders minnen

Brita Norlin

Lantmännens tryckeri, 1955

Häfte

Brita Norlin, född Sandström, barnmorska i Gnarp 1884-1925.


En kort beskrifning af min resa från Stockholm, genom Upland, Gestricke- och Helsingeland, til Herjedalen, Norige och Jemtland, dädan till Medelpad och Ångermanland, sedan genom Helsingeland samma vägen hem igen

Urban Hjärne

Nya Svenska Biblioteket - Gjörwell(?), 1685

Häften

"Denne Rese-Journalen är upsatt af framledne Herr Landshöfdingen Urb. Hjärne, och mig benägit meddelt i Original af Bergs-Rådet Välb. H. Erland Fr. Hjärne."


Fiskeläget som försvann

Sven Norman, Carl-Johan Sjögren

2007

Bok

Blad ur Vattingens historia. Kapitel: Mellan fantasi och verklighet; Land ur havet stiger; Namnet Vattingen - Vattingshamnen; Vattingen befolkas; Vattingen bebyggs; Östbom - Ahlbom - Öberg - Wedin; Edlund och Bergman; Wounder; Lundh och Vallman; Fredlund; Sundberg; Åhlén; Åström; Lindström; Övriga; Hur levde de?; Märkliga händelser - och ljusa minnen; Vattingen överges, töms på människor och hus; Sörvattingen blir semestervik - 1950-talet; Ny bebyggelse - 1960-talet och idag; Naturen på Vattingen - bilder; Källor, litteratur och meddelare.


Fornlämningar i Gnarp

Riksantikvarieämbetet

Internet

Fornfynd i Gnarp från RAÄ:s hemsida.


Gnarp

Lars Melin

Gnarps Hembygdsförening, 1996

Bok

Berättelser och historia.


Gnarp - Historia i fest och vardag, liv och leverne, genom olika tidsepoker

Gunnar Bydell

Gnarps Hembygdsförening, 2008

Bok

Ett sammandrag av Gnarps historia från forntid till nutid; Ett sammandrag av skolans utveckling i Gnarp; Från fattigvård till åldringsvård i Gnarp; Sågverk i Gnarp under 350 år; När elen kom till Gnarp; Gnarps brandförsvar under 1900-talet; Företag, affärer, föreningar och organisationer i Gnarp; Minnen från min skoltid; Minnen från min ungdomstid, samt om namnet Bydell; Minnen ur arbetslivet; Straffen för sedelförfalskarligan i Gnarp; Släktdata; Historiska händelser i Gnarp; Series Pastorum (Gnarp); Några historiska idrottshändelser; Livet idag i Gnarp mm.


Gnarp i NAD

Riksarkivet Internet

Sökning på "Gnarps masugn" och ”Sörfjärden” mm i NAD.


Gnarps masugn

August Wernlöf

1927

Häften

En kort historik samlad år 1927.


Gnarps Masugn och Sörfjärden

Ulf Norman

Hamnföreningen i Sörfjärden, 1997

Häfte

 

Gran - en ö i Bottenhavet

Hans Östbom, Jonas Lundin

Länsstyrelsen i Gävleborg (1996)

Broschyr

Broschyr i serien "Naturreservat i Gävleborgs län"


Gran - en ö i Gnarps socken

Inga Blennå

Länsmuseet i Gävleborgs län, 2007

Rapport

Rapport 2007:03. Arkeologisk inventering.


Gästrikland - Hälsingland

Mårten Sjöbeck

1939

Bok

Förhistoria; De äldsta kommunikationslederna mellan Mälardalen och Norrland; Odlingens frammarsch under medeltiden; Bondebruket och bergshanteringen; (socknarna); Referenslitteratur.


Gävleborgs län i ord och bild

Bokförlaget Antiqua

Bok

En hundraårskrönika. Sammanställd av skriftställare Harald Lignell. Klipp ur Gävleborgs press ca 1860-1960. Nytt om Glysisvallur, Gästgiveriväsendet, Hudiksvall, Gnarp mm.


Gävleborgs län. Ett bildgalleri.

Gustaf Hedman, Wilhelm Lindeberg

Wezäta, 1925

Bok

Porträtt och fotografier.


Görans dykhörna

Internet

Register. Utdrag på vrak i Gnarpstrakten: Delos, Gustaf, Resö och Umeå.


Hälsingerunor 1972

Hälsinglands hembygdskrets, 1972

Bok

Fiskelägena förr och nu.


Hälsingerunor 1974

Hälsinglands hembygdskrets, 1974

Bok

Masugnen i Gnarp och hamrarna i Ström.


Hälsingerunor 1977

Hälsinglands hembygdskrets, 1977

Bok

När kriget kom till Hälsingeskärgården; s178-200f De gamla vattendrivna verken.


Hälsingerunor 1978

Hälsinglands hembygdskrets, 1978

Bok

s018-057 Hur fiskare blev borgare; s108-127 Något om salta namn i Hälsinglands kusttrakter.


Hälsingland

Albert Viksten, Nathan Söderblom

J. A. Lindblad, 1944

Bok

Allmän historia, berättelser, sägner m. m.


Hälsingland

Arvid Liander

M. Bergvalls förlag, 1942

Bok

Historia, geografi och samhällskunskap.


Hälsingland

Widmark

Bok

Om urinnevånare och sagominnen; Om landets äldsta utsträckning, indelning och minnesmärken; Om kristna lärans införande och kyrkliga förhållanden under medeltiden; Om landets politiska och inre förhållanden under medeltiden; Faxeholm.


Hälsingland från istid till nutid

Torkel Bratt

Bok

Studier i ett rikt källmaterial. Innehåll; Istid; Stenålder; Villebråd; Medeltid; Carta Marina.


Hälsinglands bebyggelse före år 1600

Stefan Brink, Elise Hovanta, Lars Liedgren m.fl.

Swedish Science Press, 1994

Bok

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 27. Ur innehållet bl.a: Runinskrifter i Hälsingland; Hälsinglands äldre bebyggelsenamn; Järnet i Hälsingland; Maktens landskap i det medeltida Hälsingland; Hälsinglands äldre lantmäterikartor.


Hälsinglands järnbruk i gången tid

Petrus Norberg

Bok

Särtryck ur "Blad för Berghandteringens vänner" H. 1, 1956, sid ?. Innehåll; Strömsverken (med bl.a Gnarp); Tabeller (med tillverkningsstatistik); Referenser. Sid 2-3, 42-71, 212-225.


I Hälsingland

Martin Holm, Hilding Mickelsson

0, 1954

Bok

Ett bildverk.


I kalesch genom Sverige

Harald Schiller

Wahlström & Widstrand,1931

Bok

Resor 1753-1803.


Inventering av folkrörelselokaler i Nordanstigs kommun

Ulla Sundin

Folkrörelsernas arkiv i Gävleborg; 1986

Bok

 

Kol och järn i Gnarp på 1700- och 1800-talet

Erik Svedberg, Erland Dackman m.fl.

Tryck-media, 1986

Bok

Norins-fonden. Om äldre tiders järnframställning.


Kolning i forna tiders Gnarp

E. A. Forslund

1932

Anteckningar

Nedtecknat av Gunnar Bydell. Ett sammandrag av E. A. Forslunds, Skesta, anteckningar från år 1932. Gnarps Masugn mm


Kustnära

Gunvor Gustafsson, Anna-Karin Martinsson, Lars Nylander, Jan-Olov Nyström

Hälsinglands Museum, 2007

Häfte

En tidsresa längs södra Bottenhavet


Litteratur om Hälsingland

A Forsbom

Bok

Förord; Arkeologi och historia; Kyrkohistoria; Soc rörelser, Reg och krigshistoria, Personhistoria; Vad resande sagt om Hälsingland; Historiskt-Geografiska beskrivningar; Fauna och flora, Geologi mm, Statistik, Förv och beskattning, Hälsingelagen; Brottsligheten; Lantbruk; Fiske, Jakt; Industri och bergsbruk, Handel och sjöfart; Kommunikationer; Allmogens liv (Mål, seder, finnar mm); Hembygdstidskrifter, Romaner och noveller; Städer och socknar; Register, Innehåll.


Läddikan 2:2001

Katarina Liases, Bo Ulfheim m.fl.

Länsmuséet Gävle, 2001

Magasin

Om järn. Gränsfors Bruk; Järnframställning på forntidsvis; www.jarnriket.com; Sandviks historiska arkiv; Kråknäsfyndet m.m.


Naturupplevelser i Gävleborgs län

Ann Christin Gagge

Länsstyrelsen Gävleborg, 1998

Bok

1998:6. Naturskyddade områden i Gävleborgs län. I Nordanstig: Notholmen; Vitörarna; Gnarps masugn; Gnarpsskaten; Gran; Ånäset; Klövberget; Hagåsen. Information om Allemansrätten, fridlysta växter, nationalpark, naturreservat och naturvårdsområde.


NBS-nytt 2/1998

NBS, 1998

Tidskrift

Urklipp "Sjöolycka 1878"; Gnarpsläraren P. E. Lundstedt; Gnarps kyrka; Gravkartan Gnarp 1696; Båtsmansnamn N:a Hälsingland 1788; Båtsmanshållet mm


Norrland i ord och bild 1929

Bok

Gnarps och Grans fiskelägen i Hälsingland mm


Norrlands bygdeborgar

Gustaf Hallström

Häfte

5) Gnarps socken, Vättaberget (Vettberget)


Norrlänningen 30 juni 1888-27 juli 1888

Sundsvalls museum, 1986

Häfte

Tidning för stadshistorisk utställning. Artiklar hämtade ur olika tidningar av Norrlänningen år 1888, annonser hämtade från Sundsvalls-Posten under samma tid. (Sundsvallsbranden måndag 25 juni 1888.) Sid 1: Sveriges Statsbanor tidtabell ex Sundsvall-Stockholm 18,5 h. Sid 2: Ångfartyget "Prins Oscar" till Gnarp, Jättendal mm.


Några anteckningar med anledning av Godtemplarordens 100-åriga verksamhet i Gnarp

Erik Svedberg

Häfte

 

Områden i Gävleborgs län med kulturmiljövärden av riksintresse

Länsstyrelsen Gävleborgs län

Internet

Register och enskilda kommentarer


Ostkusten 9 - 1945

Tidning

Två fiskare från hälsingekusten ha förolyckats. (Karl Wikström och Nils Grönlund, Sörfjärden)


Per Murén - levnadsbeskrivning och testamente

Viktor Wahlberg

Häfte

Maskinskriven sammanställning på 24 sidor.


Porträttgalleri från Hälsingland (1936)

Skånetryckeriets förlag, Malmö, 1936

Bok

Porträtt och fotografier.


Profiler & Nostalgi

Jerker Brodén

2009

Bok

Det mesta om och från Gnarp.


Sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790-1791

F. A. U. Cronstedt

Nils-Arvid Bringéus/ Gustav Adolfs Akademien, 1961

Bok

 

Spår från äldre tid

Anna Sundberg

Länsstyrelsen Gävleborg, 2000

Häfte

Kapitel: Byggnadsgrunder; Fäbodar; Boplatser; Vattenkraft; Fossila åkrar; Odlingsrösen; Fångstgropar; Resta stenar; Gravar; Järn; Kolning; Tjärdalar; Vägar; Hägnader; Skötsel; Lagskyddet.


Strömmingsfiske

Ivar Arwidsson

K.W. Appelbergs boktryckeri, Uppsala 1913

Bok

En undersökning över i Gävleborgs län använda metoder, redskap och benämningar.


Svenska Turistföreningens Årsskrift 1965

Dag Strömbäck, Albert Viksten, B-E Höjer

STF / Esselte, 1965

Bok

Berättelser om och från Hälsingland.


Sveriges privata företagare - Norrland

Gösta Nyblom

Förlaget Svensk Hembygd, 1943

Bok

 

Sörfjärden. Bilder från ett sekel

Staffan Smeds

Bok