Frididsbebyggelsen - Ol-Erstäkten - Golfbanan


Fritidsbebyggelsen - Ol-Erstäkten - Golfbanan


1905 fanns 4 163 invånare i Gnarp.
Sågverksnedläggelsen i oktober 1906 ledde till svåra tider. Affärer försvann, folk flyttade. Befolkningen i Gnarp minskade på fyra år med 465 personer (till 3 698 år 1909, således en minskning med 11 % eller var nionde invånare.)

 

Det blev många auktioner men usel köplust. Det rådde köparnas marknad i Sörfjärden. Många kom utifrån på auktionerna och kanske blev sågverkets nedläggning viss inledning på fritidshuseran i Sörfjärden.


På Ol-Erstäktenlåg i slutet på 1890-talet Gnarps Skytteförenings skjutbana.  1897 skänkte patron Lundström mark för en 500 meterlång skjutbana och bidrog även ekonomiskt. Av bokföringen för maj 1897 framgår under rubriken ”Gnarps Skytteförening” t ex ”kontantutlagt för div, kr 279,64” och ”utlagt till sergeant Hybenette, 100 kr.”


1989 började planerna på att bebygga Ol-Erstäktenoch göra en golfbana i Vassenområdet. Paul Nilsson och Torbjörn Svensson låg bakom projekten. På Ol-Erstäkten avstyckades 81 tomter.
I juni 1991 påbörjades mindre inflyttning på några av tomterna. 1992 var sex av tomterna sålda och 14 reserverade. 1993 gick företaget Sörfjärden Bygg & Fritid               i konkurs. Föreningsbanken var den stora fordringsägaren. Tomtförsäljningen gick mycket trögt och via sitt dotterbolag Mandamus genomförde Föreningsbanken tomtrea på Ol-Erstäkten i juni 1997.
30-40 tomter såldes då för ca 15 000 – 60 000 kr/st. I juli 1998 var 30 bygglov sökta och alla tomter sålda.


Vassen-området var jordbruksmark tillhörande bruket. Det låg för fäfot sedan länge. Planer på kommunal storodling, privat hjorthägn och flygfält hade alla blivit orealiserade. Längst kom sannolikt planerna på flygfält. 1969 hade en åker plöjts upp och harvats och några privatflygplan hade gjort ett antal upp- och nedstigningar. En flygklubb var då också under bildande. Protester kom från Sörfjärdens Sommargästförening till Luftfartsverket och Länsstyrelsen.
I oktober 1970 hade inget ytterligare arbete med flygfältet genomförts. Gnarps Flygklubb var dock bildad.
Sommargästföreningens protester föranledde inga åtgärder från myndigheterna eftersom det inte fanns något beslut om anläggande av flygfält.
År 1972 uttalade Gnarps Kommun att man inte hade några invändningar mot flygfältet och även Länsstyrelsen var positiv men krävde att lokaliseringen skulle tas med i en generalplansutredning. Det blev till slut inget av flygfältet.

 

1989 begärde det nybildade Vassen Golf AB med ägarna Torbjörn Svenson och Paul Nilsson att få köpa Vassenområdet för att bygga en 18-håls golfbana. 1990 fick de bygglov för detta och gjorde då också ytterligare markinköp längst i söder av angränsande skog från Iggesunds Bruks AB. Golfbanebygget påbörjades i juli samma år.
Vassen Golf AB gick i konkurs 1993. Nio hål var då klara och schaktning och röjningsarbeten för ytterligare nio hål var gjort. Även övningsfältet, driving rangen, och en enklare klubblokal stod klar. Även en stor maskinhall med personalutrymmen och maskiner för banornas och övningsfältets skötsel stod klar. Fordringsägaren Föreningsbanken försökte förgäves sälja anläggningen, som av konkursförvaltaren Rolf Runfalk hade värderats till 11 miljoner kr. Säsongerna 1993 och 1994 drevs anläggningen arrendefritt av Gnarpsbadens Golfklubb, som hade bildats år 1990.
1995 köpte klubben anläggningen för 1,5 miljoner inklusive maskiner och inventarier. Klubben fullföljde golfbanebygget och 1996 stod banan klar med 18 hål.