Gnarps Bruket

GNARPS BRUKET
Texterna och bilderna om Sörfjärden är insamlat inom studiecirkeln ”Sörfjärdens historia” 2011-2013. En presententation av material om Sörfjärden i Gnarp, innefattande Gnarps masugn, Gnarpsbaden och intilliggande platser.Sörfjärdens ”storhetstid” som industri- och bruksort varade åren 1672 – 1906.

Det började med järnbruket och tackjärnstillverkningen från 1672 och varade ända till 1878, således över 200 år. Denna epok avlöstes av sågverket på Klasudden, som lades ner år 1906.Från Klasvikens hamn till Masugnsområdet fanns från 1871 en hästdragen järnväg där bl a malmen till bruket fraktades. Dessutom fanns fiske och jordbruk.

De näringar som bedrevs här satte sin prägel på hela Sörfjärden och det mesta av livet kretsade kring dessa. Det bidrog även till ett näringsliv med bl a åtminstone tre affärer (under sågverkstiden) och skolan.

I en revyvisa från sågverkstiden här under något av 1900-talets första år nämns t ex bagare Hellgren, skomakare Thunberg, skräddare Svan, byggmästare Olsson, målare Strömstedt, smeden Wallman, tre handelsbodar, violinisten Erik Byman, urmakaren Per Wallberg, slaktaren Boström och logen Fabian.

Även festplatsen och campingen har sin givna plats i Sörfjärdens historia.


 

Under vissa tider har det letats malmer i omgivningen, om detta vittnar åtskilliga gruvhål. I närheten finns Ol-Erstäkten och Vassen där olika verksamheter funnits eller planerats, från skjutbanor och flygfält till golfbanor och stugområden

Föreningslivet har blomstrat med folkrörelseverksamhet, fiskeföreningar med mera. Många byggnader som uppförts här har en intressant historia och några av dem finns fortfarande kvar.


Den vackra och omväxlande naturen vid Sörfjärden har visar spår från senaste istiden och spår efter fornlämningar och bostättningar från järnålder fram tills idag. Området har under historien varit en viktig plats.


Ett urval av artiklar om Sörfjärden

”Så är det i Gnarpsbaden om vintern”

Dagbladet Nya Samhället

1969-12-28

Ostkusten 1945?

”Isbärgning…”

DNS?

Februari 1959

HT 1984-08-24

ST 1986-07-24

DNS 1968-03-04

ST 1954

ST 1955-07-21