Skolan


Skolan


År 1865 fick Sörfjärden skola med 45 barn. Denna skola var belägen på södra sidan av ån ungefär mitt emot den västligaste av bruksgårdarna. I Hudiksvallsposten 1884-12-17 berättas att sågverks­fabrikören Edvard Frisk har skänkt en ny och synnerligen vacker orgel att begagnas för skolans räkning samt vid där förrättade andaktsstunder. Med orgeln följde även en större koralbok och koralpsalmbok. Även bör omnämnas att Gnarps Sågverksägare, herrarna Frisk och Unger, till församlingens skolväsende bidrar med en extra årlig avgift eller gåva om 100 kr.


Gnarps Masugns skola 1904-1905


1891 fanns här 120 barn och 1892 165 barn. På grund av det ökande barnantalet utökades skolhuset i slutet på 1880-talet med en kammare och 1890 beslutade kyrkostämman om ytterligare tillbyggnader, nu med förstuga, omklädningsrum, slöjdsal, rum åt läraren på övervåningen med trappuppgång, kontor, ett mindre utrymme för förvaring av matvaror och andra förnödenheter samt förråd. Sågverkets förvaltare Carl Lind fick uppdraget att verkställa arbetet. Skolan brann ner 1 april 1917 varefter den inrymdes i det gamla brukskontoret vid Herrgården.


TELEGRAM

 

Skolhus nedbrunnet till grunden.

Hudiksvall onsdag

 

Masugns skolhus i Gnarp har nedbrunnit till grunden. Elden började i ett rum i övre våningen, antagligen till följd av gnistor från en kakelugn, som icke ägnats nödig tillsyn. Läraren och lärarinnan på platsen fingo en stor del av sitt lösöre och sina kläder förstörda och dessutom blev en mängd skolmaterial lågornas rov. Det brunna var lågt försäkrat. Förhör och undersökning angående eldsvådan har hållits.

 

Sundsvalls tidning torsdag 1917-04-05, sid 4

Gnarps Masugns skola tidigt 1900-tal. Lägg märke till trattgrammofonen till höger på bilden.


Ströms Bruks AB erbjöd sedan Gnarps Kyrka att gratis utnyttja kapellet till skola så länge behov fanns eller att köpa det. Gnarps Kyrkostämma tog emot erbjudandet att nyttja kapellet och i januari 1918 flyttades skolan till Brukskapellet efter ombyggnad. Den nya skolan invigdes söndag 30 december 1917 av kyrkoherde Humble, som bl a påpekade ”att skolområdets invånare borde känna sig glada översin nya skola, som han ansåg vara församlingens finaste"
Skolan blev kommunägd år 1927 efter köp från Ströms Bruks AB. Den upphörde efter vårterminen 1940 och eleverna fick sedan gå i Gällsta skola.


En av de mer välkända händelserna i skolan här ägde rum 1925. Föräldrarna hotade med skolstrejk för sina barn i protest mot att skolrådet tillsatt en lärarinna, som de inte ville ha. Lärarinnan fick svårigheter med disciplinen i skolan och 13 februari 1925 infann sig skolrådets ordförande, kyrkoherde Ernst Ålander, efter kallelse från lärarinnan, för att ta itu med den dåliga disciplinen. Ålander agade samtliga elever med björkris oavsett skyldig eller oskyldig. Det blev ett delikat ärende för myndigheterna om en skolrådsordförande hade rätt att aga barn.

Folkskoleinspektören, skolöverstyrelsen och domkapitlet fick mycket att diskutera och pressen runt om i landet fick en sällsynt intressant nyhet att skriva om. Det blev vad man kallar medial ”storm" men på något vis avsomnade saken efterhand.

Domkapitlets utslag kom i slutet av augusti 1925 och gav sitt stöd till Ålanders ingripande med bl a ”en maning till föräldrarna att ställa sig skolrådets åtgärder till efterrättelse."


I augusti 1925 kom en ny lärarinna hit, Maja Pettersson, då 25 år gammal. Hon blev sedan kvar som lärarinna i Gnarp resten av sin levnad.